Obchodní podmínky

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.investicni-zlato.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zasláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.2. Prodávajícím je akciová společnost STEP Finance, a.s., se sídlem Václavická 1214, 547 01 Náchod, IČ: 01598139, DIČ: CZ01597138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3200.

1.3. Kupujícím je spotřebitel.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Objednávku zboží a registraci na webové stránce je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím webového rozhraní  obchodu na www.stepfinance.cz
- elektronickou poštou na adrese info@stepfinance.cz
- osobně
- faxem
- telefonicky 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes webové rozhraní.

3.2. Objednávky je možné zadávat v obchodních hodinách - tedy v pracovních dnech od 8.30 do 16.00 (v pátek do 15.30). Tyto budou zpracovány za aktuální ceny. 

Objednávky přijaté mimo obchodní hodiny budou zpracovány následující pracovní den v 8.30–9.00. Zakázka bude vyřízena za aktuální ceny v době zpracování, nejvýše však za ceny z objednávky kupujícího. Budou-li v době zpracování aktuální ceny produktů vyšší, objednávka nebude akceptována. O případné neakceptaci objednávky bude kupující vyrozuměn e-mailem.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení aktuálních cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tuto akceptaci je prodávající povinen zaslat u objednávky zadané v obchodních hodinách do 30 minut od obdržení objednávky. Objednávky zadané mimo obchodní hodiny budou zpracovány dle bodu 3.2. těchto obchodních podmínek. Akceptací se rozumí i zaslání zálohové faktury kupujícímu. Pokud kupující neuhradí v čase 60 minut od obdržení zálohové faktury stanovenou částku, má prodávající právo od objednávky jednostranně odstoupit.

3.8. Stanovená částka dle bodu 3.7 se pohybuje v rozmezí od 10% do 30% a je vždy aktuálně zobrazena na webovém rozhraní obchodu v průběhu tvorby objednávky. Tato slouží jako garance kupujícího, že dojde k odebrání zboží a tato částka bude odečtena od kupní ceny při dodání zboží.

3.9. V případě, že mezi časem objednávky a skutečným dodáním zboží dojde k poklesu cen objednaného zboží o více než 6%, má prodávající právo požádat kupujícího o okamžité navýšení zálohové platby. Požadavek na navýšení zálohové platby bude maximálně ve výši vygenerované ztráty. Kupující je povinen toto navýšení provést nejpozději následující pracovní den do 12.00 a podat o provedené platbě prodávajícímu doklad potvrzující provedení platby. Pokud by kupující toto navýšení neprovedl, má prodávající právo od obchodu jednostranně odstoupit s tím, že se zaplacená zálohová platba stane v plné výši smluvní pokutou ve prospěch prodávajícího jako náhrada vzniklých ztrát a nákladů. Podrobné vysvětlení bodu 3.9.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu. Prodávající také není povinen uzavřít kupní smlouvu pokud v době mezi odesláním objednávky a její akceptací došlo k silnému cenovému pohybu na trhu s drahými kovy nebo směnných kurzů měn, případně byly ceny na webovém rozhraní zveřejněny z jakéhokoli důvodu chybně.

3.11. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- složením hotovosti na pokladně banky na účty prodávajícího
- dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce
- v hotovosti v provozovně prodávajícího, a to až do výše zákonem stanoveného limitu      
270 000,--Kč na osobu a den nebo ekvivalent v jiné měně

4.2. Kupující je povinen odebrat zboží nebo alespoň uhradit 100% jeho ceny nejdéle do 5 pracovních dnů od oznámení prodávajícího o možném odběru zboží. Pokud si kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne nebo alespoň plně neuhradí jeho cenu, může prodávající jednostranně zrušit obchod s tím, že se zaplacená garanční záloha nebo zálohová platba stane v plné výši smluvní pokutou ve prospěch prodávajícího jako náhrada vzniklých nákladů.

 4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. S veškerými náklady spojenými s dodáním zboží bude kupující informován při uzavírání kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jí společně se zasílaným zbožím nebo osobně předá v tištěné formě kupujícímu při předání zboží.

4.6. Zboží přechází do vlastnictví kupujícího po jeho plném uhrazení a převzetí kupujícím. Den převzetí zboží je zároveň dnem dodání zboží.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. ...  o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. ...  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3. ...  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.4. ...  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5. ...  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6. ...  o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7. ...  o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8. ...  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. U zboží s požadavkem expedice se skladové položky zboží expedují do 5 – 7 pracovních dnů od doručení objednávky nebo od připsání platby na účet prodávajícího. Obvyklá doba expedice je však 1 – 2 pracovní dny. Neskladové položky se expedují dle vyznačené dostupnosti v době doručení objednávky + 5 až 7 pracovních dnů. 

Při volbě zaslání poštou se slovenským klientům skladové položky zboží expedují do 20 pracovních dnů od doručení objednávky nebo od připsání platby na účet prodávajícího. Neskladové položky se expedují dle vyznačené dostupnosti v době doručení objednávky + až 20 pracovních dnů. 

U objednávek s dopravou zboží do Brna, Bratislavy či „Vašeho města“ se doba dodání prodlužuje o 10 – 20 pracovních dnů, a to dle výše a způsobu nákupu. 

U zboží s vlastním odběrem kupujícím v Praze bude skladové zboží přichystáno k převzetí do 5-7 pracovních dnů od objednávky. Neskladové položky budou přichystány dle vyznačené dostupnosti v době objednávky + max. 5-7 pracovních dnů. Při odběru v Náchodě se tato lhůta prodlužuje o další 2 pracovní dny.

6.2. Ve výjimečném případě nedostatku zboží na trhu se zlatem (stříbrem), které prodávající není schopen ovlivnit a nezná jej ani v okamžiku akceptace objednávky, se dodací lhůta může prodloužit až o 60 pracovních dnů. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně vhodným způsobem informovat kupujícího. Sjednaný rozsah dodávky ani cena zboží se tím nemění a zůstává platná.

6.3. V případě, že prodávající nebude schopen obstarat dodání vybraného investičního zlata  (stříbra) ani v prodloužené dodací lhůtě (dle bodu 6.2. těchto OP), má  kupující právo od koupě odstoupit.  Prodávající je v tom případě povinen vrátit veškeré přijaté zálohové platby spojené s objednávkou v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od odstoupení od koupě, a to na bankovní účet, ze kterého platby přišly.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (osobní doprava zboží), je kupující povinen převzít zboží při dodání v čase který určí prodávající. Pokud by se kupující nedostavil k předání zboží v domluvený den na domluvenou pobočku banky nebo jiné smluvené místo (platí pro odběry s domluvenou dopravou na místo určené kupujícím), bude mu zboží připraveno po následujících 5 pracovních dnů k odběru v KB, Na Příkopě 33, Praha 1.

Pokud by si ani v této dodatečné lhůtě kupující zboží nevyzvednul nebo alespoň plně neuhradil jeho cenu, může prodávající jednostranně zrušit obchod s tím, že se zaplacená garanční záloha stane v plné výši smluvní pokutou ve prospěch prodávajícího jako náhrada vzniklých nákladů.

6.5. Zboží odesílané Českou poštou je zasíláno jako cenné psaní, případně jako cenný balík a je pojištěno na plnou hodnotu. O odeslání zásilky bude prodávající informovat kupujícího e-mailem v den odeslání zásilky. Zboží bývá doručeno obvykle hned následující pracovní den. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

6.6. V případě zaslání zboží poštou je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

7.       ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

8.       GARANCE VÝKUPU

8.1. U produktů s označením „Garance výkupu“ poskytujeme smluvní garanci, že našemu zákazníkovi na toto zboží zajistíme výkup.

8.2. Termíny výplaty:

Cena zboží Lhůta výplaty

zboží do 270 000,--Kč

ihned (hotově nebo převodem)

zboží nad 270 000,--Kč

ihned (převodem)

8.3. Objem výkupu:

Druh zboží Zaručený objem výkupu
Zlaté investiční mince + investiční stříbro neomezeně
Argor-Heraeus 10g, 20g + CombiBar Valcambi Au neomezeně
Argor-Heraeus, Valcambi, Perth Mint - ražené zlaté slitky 1/1 Oz, 50g, 100g neomezeně
Argor-Heraeus, Valcambi, Perth Mint - lité zlaté slitky 250g, 10 Oz, 500g, 1000g neomezeně

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, které tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek a jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde .

 

10.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování zboží a písemností: STEP Finance, a.s., Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@stepfinance.cz
telefon: +420 222 553 210, mobil: +420 731 427 743.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.5.2018 a nahrazují předchozí obchodní podmínky.

MÁTE DOTAZ?
ZAVOLÁME VÁM NAZPĚT!

Zasláním vašeho telefonního čísla souhlasíte s tím, že vás budeme do 1 hodiny kontaktovat nazpět.

Po ukončení telefonátu nebude vaše telefonní číslo použito pro žádné další účely.

Přijďte se poradit
k nám na pobočku

STEP Finance, a.s.

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
Zobrazit na mapě

Pracovní doba:
v pracovních dnech 9:00 - 17:00
návštěvu je nutno předem domluvit

Naši partneři

Všechna práva vyhrazena © 2008-2024 | STEP Finance, a.s.
STEP Finance, a.s.
vám nabízí možnost volby více informací...