Pravidla nakládání s osobními údaji

1. INFORMACE O STEP FINANCE

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost STEP Finance, a.s., IČO: 015 98 139, se sídlem Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 21351, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „STEP Finance“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které se STEP Finance uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s prodejem drahých kovů a dalšího nabízeného zboží (dále jen „kupující“), (ii) osob, které si založí uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), a (iii) uživatelů webových stránek www.stepfinance.cz (dále jen „webové stránky“ a „uživatelé“).

1.3. STEP Finance působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů. Jako zpracovatel působí STEP Finance pouze v případě, kdy sbírá osobní údaje pro výrobce šperků nabízených na webových stránkách.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté kupujícími a uživateli. STEP Finance zpracovává osobní údaje kupujících poskytnuté v rámci objednávky zboží nebo uvedené prostřednictvím poptávkového formuláře nebo jinde na webových stránkách. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání, telefonní číslo a e‑mailová adresa. Dále STEP Finance sbírá osobní údaje pro výrobce nabízených šperků, společnost DOLCZE traditional manufacturing s.r.o., IČO: 014 51 596, se sídlem Klimentská 1974/20, Nové Město, 110 01 Praha 1 (dále jen „DOLCZE“), a to v rozsahu jméno, telefonní číslo a e mailová adresa, které uvedete v příslušném kontaktním formuláři.

2.2. Identifikační údaje pro přístup do uživatelského účtu. STEP Finance zpracovává vaše osobní údaje také pro přístup do uživatelského účtu a pro jeho správu. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, adresa bydliště anebo místa dodání a e-mailová adresa.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává STEP Finance za účelem lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, o zboží, které jste nakoupili, o vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. STEP Finance za účelem zkvalitňování svých služeb provozuje zákaznickou linku. STEP Finance takto může zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

2.5. Údaje týkající se dětí. Objednávku zboží a registraci na webových stránkách je možno provést pouze v případě osob starších 15 let.

2.6. Kamerový systém. V prostorách STEP Finance, které jsou náležitě označeny, je instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1.Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi STEP Finance a kupujícím, využívá STEP Finance vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky, a číslo bankovního účtu. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.

3.2.Za účelem zprostředkování nabídky šperků předává STEP Finance vámi uvedené osobní údaje přímo DOLCZE. Následně jste již kontaktováni pouze ze strany DOLCZE a STEP Finance tyto osobní údaje dále nezpracovává.

3.3.Pro přístup do uživatelského účtu, jeho vedení a správu využívá STEP Finance vaši e‑mailovou adresu, heslo a v nezbytném rozsahu i vaše identifikační údaje. Údaje slouží především pro jednoznačnou identifikaci oprávněného uživatele. Bez těchto údajů není vedení uživatelského účtu možné.

3.4.Pro nabídku našich služeb a produktů a pro propagaci STEP Finance formou obchodních sdělení nebo pravidelných soutěží využívá STEP Finance především vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit v rámci objednávky zboží, ve vašem uživatelském účtu nebo jinak na webových stránkách. Souhlas udělujete také vyplněním příslušného formuláře na pobočce STEP Finance. V případě vyhlašovaných soutěží zpracovává STEP Finance osobní údaje pouze těch uživatelů, kteří se soutěže dobrovolně zúčastní, a to v rozsahu údajů, které vyplní při svém přihlášení do soutěže.

3.5.Pro personalizaci a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, pro analýzu jejich návštěvnosti a pro lepší cílení reklamy a propagaci STEP Finance zpracovává STEP Finance při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je ve většině případů možné pouze po udělení vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává STEP Finance statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá.

Více informací o cookies, které STEP Finance používá, naleznete zde.

3.6. Pro zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami STEP Finance a pro řešení vašich požadavků provozuje STEP Finance zákaznickou linku. Pro tento účel může STEP Finance zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. STEP Finance tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak STEP Finance tyto údaje pro jiné účely nevyužívá.

3.7. Pro zajištění uživatelské podpory využívá STEP Finance údaje o vašem jméně a e-mailové adrese info@investicni-zlato.eu, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Údaje slouží pouze k vaší identifikaci a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro účely vyřízení vašeho požadavku.

3.8. K ochraně majetku STEP Finance může být v prostorách STEP Finance instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu STEP Finance na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Odebírání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení, nebo
 • změnou vašich preferencí pro zasílání obchodních sdělení v rámci vašeho uživatelského účtu.

4.2. Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány STEP Finance a jejími pracovníky. Veškeré osoby ve STEP Finance mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce.

5.2. Při zprostředkování nabídky šperků jsou osobní údaje předávány DOLCZE, které se tak stává správcem těchto údajů.

5.3. STEP Finance také jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro STEP Finance podle pokynů, které jim STEP Finance udělí. Účel a rozsah zpracování nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje váš souhlas, pak STEP Finance předává vaše údaje zpracovatelům výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům STEP Finance předává pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele patří:

 • Přepravní společnosti (dodání objednaného zboží);
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
 • The Rocket Science Group, LLC (nástroj pro rozesílku newsletterů);
 • YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);
 • Účetní a auditor (vedení účetnictví a jeho kontrola);
 • Programátor (správa a rozvoj vlastního informačního systému);
 • SMSbrána s.r.o. (odesílání SMS).

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. STEP Finance zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona STEP Finance následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Osobní údaje předávané DOLCZE v rámci nabídky šperků zpracovává STEP Finance pouze do okamžiku, kdy osobní údaje předá.

6.3. Obchodní sdělení jsou zasílána kupujícím či uživatelům do doby zrušení jejich odběru nebo odvolání vašeho souhlasu. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu. Poté vás STEP Finance vyzve k potvrzení, že máte nadále zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.4. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává STEP Finance po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

6.5. Údaje získané při využití zákaznické linky nebo chatovacího okna STEP Finance zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je prostřednictvím zákaznické linky učiněna objednávka zboží, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu pěti let po jejím ukončení.

6.6. Údaje zpracovávané pro vedení uživatelského účtu STEP Finance uchovává do doby, kdy dojde k jeho zrušení.

6.7.Kamerové záznamy STEP Finance uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systém zachycen.

6.8. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí STEP Finance pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je STEP Finance vázána.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na STEP Finance a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které STEP FInance zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo STEP FInance.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli STEP Finance, ať již v průběhu objednávky drahých kovů či jiného zboží, založení uživatelského účtu či registrace na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva vám STEP Finance potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může STEP Finance správně vyřídit vaši objednávku a řádně vést váš uživatelský účet či registraci.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že STEP Finance zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již STEP Finance nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek STEP Finance vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, od STEP Finance k jinému subjektu, kdy STEP Finance předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností ze strany STEP Finance obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů .

8. BEZPEČNOST

8.1. STEP Finance dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). STEP Finance klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn digitálně šifrovaným kódem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany STEP Finance pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na STEP Finance e‑mailem na adresu info@stepfinance.cz nebo na telefonním čísle +420 222 553 210.


Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018
 
STEP Finance, a.s.

Přijďte se poradit
k nám na pobočku

STEP Finance, a.s.

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
Zobrazit na mapě

Pracovní doba:
v pracovních dnech 9:00 - 17:00
návštěvu je nutno předem domluvit

Naši partneři

Všechna práva vyhrazena © 2008-2024 | STEP Finance, a.s.
STEP Finance, a.s.
vám nabízí možnost volby více informací...